[ultimatemember form_id="42865"]

Mladim prijazne občine: za možnost hitre osamosvojitve

13 januarja, 2020
Vesna Bizjak

Kako lahko lokalne skupnosti mladim zagotavljajo prijazno okolje? Pomembna področja, ki jih lahko urejajo občine v skrbi za mlade, med drugim obsegajo participacijo mladih, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjsko politiko, mladinsko organiziranje in sodelovanje v skupnih projektih. To so tudi področja, ki jih ocenjuje komisija, ki podeljuje certifikat ‘Mladim prijazna občina’.

»Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa pri tem pomagajo tako, da ustvarijo spodbudno okolje za mlade in jim ponudijo možnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj, ter to ugodno okolje tudi promovirajo,« poudarjajo na Inštitutu za mladinsko politiko. V Sloveniji je to uspelo kar 29 občinam, ki se danes ponašajo z nazivom ‘Mladim prijazna občina’.

Certifikat velja za štiri leta

Certifikat ‘Mladim prijazna občina’ je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

»Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, izobraževanje, mobilnosti, zaposlovanje, stanovanjska politika, informiranje mladih, mladinsko organiziranje in sodelovanje v skupnih projektih,« povedo v Inštitutu za mladinsko politiko.

Pomembni niso le ukrepi, ampak tudi napredek

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. »Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijejo v družbeno odgovornega odraslega,« poudarjajo na Inštitutu. Lokalna skupnost, ki si želi certifikat podaljšati, mora ne le izvajati po en ukrep iz vsakega naštetega prednostnega področja, ampak pokazati tudi napredek (glede na izhodiščno leto, ko je certifikat prvič prejela) na teh prednostnih področjih, kar je odraz kontinuiranega in konstantnega dela lokalne skupnosti.

Lani sta certifikat podaljšali le dve občini

»Komisija za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv je ob pregledu prejetih vlog za leto 2019–2023 ugotovila, da sta Občini Vojnik in Trebnje pokazali napredek in izpolnjujeta pogoje za podaljšanje certifikata ‘Mladim prijazna občina’, za kar jima iskreno čestitamo,« so z Inštituta sporočili novembra lani. In kako jima je to uspelo?

V Občini Vojnik imajo mlado svetnico

Občina Vojnik je za obnovitev certifikata (imeli so ga že za obdobje od 2014 do 2018) kandidirala že 2018, a jim je, kot povedo, manjkalo nekaj papirjev. Zdaj torej ne delajo nič drugače kot prej, le še formalnosti so uredili. »Prej nismo imeli uradno imenovane komisije za mladinska vprašanja, poleg tega pa v lokalnem časopisu nismo imeli posebej rubrike za mlade, čeprav smo objavljali prispevke mladih,« povedo na Občini. Ti dve zadevi so po razgovoru z Inštitutom za mladinsko politiko uredili po normativih certifikata.

In kaj konkretno počno v skrbi za mlade? Ena od zadev je participacija mladih – občina Vojnik jih vključuje v komisije na ravni lokalne skupnosti. »Imamo tudi svetnico, ki sodi v starostni okvir mladih in ima konkretno možnost pri soodločanju,« še izpostavijo. Poleg tega financirajo formalne oblike druženja, to so mladinska društva, omogočajo možnost predstavitve njihovih projektov v lokalnih medijih, tudi v okviru zaposlovanja imajo za mlade določene finančne spodbude, sofinancirajo pa tudi nekatere študijske izmenjave. »Kar se tiče stanovanj, imamo dodatno točkovane mlade družine in posebej listo za mlade in mlade družine, v preteklem letu pa nam jih je kljub pomanjkanju stanovanj uspelo vseliti,« dodajo na Občini. Poleg mladinskih društev pa imajo v občini tudi ogromno športnih in kulturnih društev ter pet gasilskih društev. »Spodbujamo medgeneracijska sodelovanja med društvi, ki so ‘zdrava jedra’ za mlade in jim zapolnijo prosti čas,« zaključijo.

V Občini Trebnje že več let sistemsko urejajo področje mladine

Certifikat ‘Mladim prijazna občina’ so prvič prejeli v letu 2014. Lani pa so ga uspešno podaljšali z obrazložitvijo, da so pokazali napredek na naslednjih področjih mladinske politike: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje, izobraževanje, zaposlovanje mladih, stanovanjska politika, skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade.

»Občina Trebnje je začela s sistemskim urejanjem področja mladine v letu 2013, ko je bil sprejet Odlok o mladini v Občini Trebnje in je z njim ustanovila Komisijo za mladinska vprašanja, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja ter podaja predloge županu in Občinskemu svetu, skrbi za razvoj mladinskega sektorja, pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte ter opravlja še druge naloge s področja mladinskega sektorja. [R1] Prvič je Občinski svet sprejel Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014–2016, sledil pa je program za leto 2019,« pojasnjujejo na Občini, kako so se lotili skrbi za mlade.

Občina dobro sodeluje s Trebanjskim mladinskim svetom – TREMS, ki je krovna mladinska organizacija v občini. TREMS prejema gradiva in vabila za seje Občinskega sveta, kar omogoča sodelovaje mladih pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na mlade v lokalni skupnosti.

»Trenutno zaključujemo Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trebnje za leto 2019/2020,« še povedo. Število dodeljenih štipendij se je od leta 2017 povišalo za 4, tako da jih bo letos podelila 20. Prav tako se v Občini zaključuje javni poziv Sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje. Občina je letos reševanju stanovanjske problematike namenila 15.000 evrov, enako pa jih je na razpolago tudi v naslednjem letu.

Na svoji spletni strani imajo poseben zavihek Za mlade, kjer so zbrane pomembne informacije in novice na temo mladih in njihove aktivnosti v lokalnem okolju, že od začetka sodeluje pri projektu ‘Europe goes local’, mladinske organizacij v Občini pa tudi uspešno pridobivajo sredstva s prijavami na vsakoletne javne razpise za področje mladine, športa, kulture in socialnega varstva.

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 78 times, 1 visits today)