[ultimatemember form_id="42865"]

Začela se je javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

20 januarja, 2020
Andreja Šalamun

Pred kratkim je minister za okolje in prostor Simon Zajc predstavil osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050), ki jo je okoljsko ministrstvo dalo v javno obravnavo. Morebitne pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov gp.mop@gov.si, in sicer do 15. marca 2020.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 2050 je temeljni strateški nacionalni dokument, ki opredeljuje smer prostorskega razvoja naše države do leta 2050. Kot je povedal minister Zajc, osnutek omenjene strategije »podaja vizijo, cilje in koncept prostorskega razvoja ter usmeritve za druge ravni načrtovanja, na regionalni in lokalni ravni ter izvajanje ključnih nacionalnih projektov.« Poleg tega predstavlja omenjena strategija ključno podlago za usklajevanje sektorskih politik s prostorskimi učinki. Minister pravi, da so v njej opredelili, »kako bomo v Ustavi RS opredeljene pravice in vrednote uveljavljali na različnih ravneh upravljanja s prostorom. Dokument spremlja tudi okoljsko poročilo, ki naslavlja vidike potencialnih vplivov dokumenta oz. plana na naravne vire, krajino, naravo in zdravje,« je povedal Zajc in poudaril, da s strategijo krepijo uveljavljanje načela trajnostnega prostorskega razvoja ter postavljajo razvojne zahteve po doseganju konkurenčnosti v razmerje do racionalne rabe prostora, virov in energije.

Osnutek strategije in pripadajoča gradiva najdete tukaj.

Strategija kot odziv na spremenjene okoliščine in trende

Kot je pojasnila vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj na okoljkem ministrstvu Lenča Humerca Šolar, se strategija z zastavljenimi cilji (teh je pet), konceptom in usmeritvami prostorskega razvoja celovito odziva na spremenjene mednarodne okoliščine ter na družbene in gospodarske trende, ki imajo raznolike prostorske in regionalne učinke – demografske spremembe, podnebne spremembe, zmanjševanje energetske odvisnosti Slovenije od fosilnih goriv in prehod v nizkoogljično družbo, globalizacija gospodarstva, nova vloga mest za doseganje prostorske kohezije in razreševanje ključnih razvojnih vprašanj družbe, zmanjševanje naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti ter povezovanje v čezmejnem in širšem makroregionalnem prostoru.

Na pristojnem ministrstvu so osnutek SPRS 2050 pripravili s pomočjo posvetovalnega procesa, v katerem je doslej sodelovalo približno 850 deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom, nevladne organizacije in splošna javnost.

V okviru javne razprave bodo organizirali tudi javne posvete, in sicer v Mariboru (21. januarja), Velenju (22. januarja), Novem mestu (23. januarja), Ljubljani (24. januarja), Novi Gorici (28. januarja) in Kopru (29. januarja). Udeležbo na javnih posvetih morate najaviti s prijavo preko spletnega obrazca.

 

(Visited 47 times, 1 visits today)